Opći uvjeti

Opći uvjeti

Ugovor o putovanju i opći uvjeti i uputstva za turističke aranžmane

1. PREDMET UGOVORA

Predmet ovog ugovora je uređenje međusobnih odnosa organizatora putovanja – putnička agencija Vitae Travel j. d.o.o. i putnika odnosno ugovaratelja putovanja u slučaju kad ugovaratelj putovanja sklapa ovaj ugovor u korist treće osobe kao putnika (u daljnjem tekstu putnik). Ovaj ugovor o putovanju sadrži i Opće uvjete i uputstva za turističke aranžmane, odnosno poziva se na program putovanja koji sadrži sve potrebne podatke. Ugovor se smatra obvezujućim nakon što su ga potpisali djelatnik agencije Vitae Travel i putnik, te nakon što putnik u cijelosti uplati cijenu turističkog aranžmana ili dio cijene te nesporno osigura plaćanje preostalog iznosa do ugovorenog datuma. U koliko putnik nije u mogućnosti osobno potpisati ugovor, ugovor poprima pravne učinke tek kad Vitae Travel primi cijeli ugovoreni iznos cijene aranžmana ili ako je ugovoreno, dio ugovorene cijene i dokumentaciju kojom se nesporno osigurava uplata preostalog dijela cijene aranžman do ugovorenog datuma. Putnik se za putovanje može prijaviti u agenciji Vitae Travel osobno, telefonom, internetom ili nekim drugim načinom daljinske komunikacije. Prilikom sklapanja ugovora putnik je dužan dati osobne podatke i pravodobno dostaviti svu dokumentaciju potrebnu za organiziranje putovanja. Putnik jamči da je agenciji Vitae Travel dao ispravne i važeće podatke potrebne za nesmetanu realizaciju putovanja, te prihvaća sve zakonske obveze koje proizlaze iz ovog ugovora.

 

2. REZERVACIJE I PLAĆANJE

Prilikom prijave, za potvrdu rezervacije, putnik uplaćuje 30% cijene aranžmana (ukoliko u programu nije navedeno drugačije). Ostatak do ukupne cijene aranžmana uplaćuje se najkasnije 30 dan prije početka putovanja ( u koliko nije drugačije dogovoreno ugovorom) ili se osigurava dokumentacija za nespornu naplatu ukupne cijene do drugog ugovorenog roka plaćanja. U koliko putnik ne ispuni ovu obavezu, smatrat ćemo da je odustao od rezervacije bez mogućnosti isplate uplaćene akontacije. Za individualne rezervacije kao i za sve rezervacije „na upit“ (kada za pojedini aranžman u trenutku prijave putnika za određeno putovanja nema mjesta, ali ih je Vitae Travel u mogućnosti osigurati dodatno) Vitae Travel naplaćuje troškove rezervacije u iznosu od 100,00 kn (13,27 €), osim u slučaju kada je do polaska na put preostalo manje od 30 dan kada se za troškove rezervacije „na upit“ uplaćuje iznos cijene aranžmana prema uvjetima iz članka 8. ovog ugovora. Tako zatraženu rezervaciju Vitae Travel se obvezuje obraditi u roku od 3 radna dana (subota i nedjelja se ne smatra radnim danom) i o učinjenom pismeno ili usmeno obavijestiti putnika. Ukoliko Vitae Travel u navedenom roku ne obavijesti putnika o učinjenom ili nije u mogućnosti osigurati rezervaciju za zatraženi aranžman, uplaćeni troškovi rezervacije, bit će u cijelosti vraćeni putniku. Ukoliko putnik ne prihvati zatraženu, a od strane Vitae Travel potvrđenu rezervaciju troškovi rezervacije se ne vraćaju. U slučaju prihvaćanja aranžmana od strane putnika, troškovi rezervacije uračunavaju se u cijenu aranžmana. Za potvrdu rezervacija po „Last minute“ ponudama putnik je dužan odmah uplatiti iznos u cijelosti ili osigurati nespornu naplatu.

Fiksni tečaj konverzije: 1 €= 7,53450 HRK

 

3. CIJENE

Cijene putovanja su objavljene u programu putovanja i vrijede od dana objavljivanja programa. Cijene navedene kod Vitae Travel programima bazirane su na osnovi ugovora s našim partnerima (ne moraju odgovarati cijenama objavljenim na licu mjesta u destinaciji u kojoj putnik boravi te eventualna razlika u cijeni ne može biti predmet prigovora). Organizator putovanja može predvidjeti da putnik određene usluge koje će se koristiti u inozemstvu plaća na licu mjesta u valuti zemlje u kojoj se nalazi. Za usluge koje se plaćaju na licu mjesta putnik eventualni prigovor podnosi izravno izvršitelju usluge. Vitae Travel može, najkasnije 20 dana prije početka putovanja, zahtijevati povećanje ugovorene cijene ako je nakon sklapanja ugovora došlo do promjene valutnih tečajeva ili do promjene u tarifama prijevoznika ili hotelijera i to isključivo u pismenom obliku. Putnik se obvezuje prihvatiti povećanje ugovorene cijene do 10%. Ukoliko dođe do povećanja ugovorene cijene u iznosu većem od 10% putnik ima pravo odustati od aranžmana, s tim da je to dužan pismenim putem javiti Vitae Travel u roku od 2 radna dana od primljene obavijesti. U slučaju odustanka od aranžmana, putnik nema pravo na nakandu štete. Ako putnik svoj odustanak ne dostavi Vitae Travel u pismenom obliku i u navedenom roku, smatra se da je suglasan s promjenom cijene.

 

4. KATEGORIZACIJA I OPIS USLUGA

Ponuđeni hoteli, apartmani ili drugi objekti u Vitae Travel programima opisani su prema službenoj kategorizaciji dotične zemlje u trenutnu izdavanja programa. Ukazujemo da se lokalna kategorizacija u pojedinim zemljama bitno razlikuje. Smještaj, prehrana, udobnost i druge usluge pod nadzorom su mjesnih i državnih turističkih uprava, a standardi smještaja i usluga su različiti i nisu usporedivi . Vitae Travel ne preuzima odgovornost za bilo koju usmenu ili pismenu informaciju koja nije u skladu s opisom usluga i objekata u Vitae Travel programima važećim za navedeno putovanje, a koja je dana bilo od strane Vita Travel djelatnika ili neke treće osobe. Raspored smještaja u sobama ili apartmanima određuje recepcija u mjestu boravka. Ukoliko putnik nije izričito ugovorio sobu/apartman posebnih odlika, prihvatit će bilo koju službenu registriranu sobu/apartman za izdavanje u pojedinom objektu ili destinaciji opisanom u programu putovanja. Smještaj nije moguć prije 16 sati na dan početka korištenja usluge, a isti se mora napustiti do 10 sati na dan završetka korištenja usluge, ukoliko u programu putovanja nije drugačije navedeno. Za kasnije dolaske u smještajne objekte (iza 20 sati) potrebno je prethodno, najmanje jedan dan prije polaska na put, o tome obavijestiti Vkitae Travel, ukoliko takav kasniji dolazak nije predviđen programom putovanja.

 

5. PUTNI DOKUMENTI, POŠTIVANJE PROPISA

Putnik koji se prijavljuje za putovanje u inozemstvo mora imati važeće putne dokumente. Putnik je dužan poštivati carinske, devizne i druge propise. Ukoliko putnik zbog nepoštivanja propisa ne može nastaviti putovanje, sam snosi sve troškove i posljedice koje zbog toga nastanu. Ukoliko putnik za vrijeme trajanja putovanja izgubi putne dokumente ili mu budu ukradeni, dužan je na vlastiti trošak osigurati nove. Putnik je dužan brinuti se da on osobno, njegovi dokumenti i prtljaga ispune uvjete predviđene graničnih, carinskim, zdravstvenim i drugim propisima, kako u RH, tako i zemlje u koju se putuje, pridržavati se kućnog reda u ugostiteljskim i hotelskim objektima, te surađivati s predstavnikom organizatora putovanja i davateljima usluga u dobroj namjeri. U slučaju nepoštivanja navedenih obveza, putnik odgovara za načinjenu štetu, a Vitae Travel otklanja svaku odgovornost za takvu štetu. U tom slučaju iznos štete putnik podmiruje kod vlasnika objekta (hotela, apartmana i sl.) na recepciji. Preporučujemo svakom putniku da se osobno informira na web stranici www.mvpei.hr i pogleda popis država visokog ili umjerenog rizika prema mišljenju MVPEI-a RH. Svim putnicima koji nisu državljani Hrvatske i nemaju hrvatske putne dokumente preporučamo da se prije uplate aranžmana osobno informiraju o zemlji u koju putuju i uvjetima koje je potrebno ispuniti za putovanje u tu zemlju imajući u vidu različitost propisa koji vrijede za državljane pojedinih zemlja. Vitae Travel može uputiti putnika na izvor informacija ali niti na koji način ne preuzima odgovornost za posljedice koje bi uslijed nepoštivanja tih propisa mogle proisteći za samog putnika. Nevaljane putne isprave, odnosno neodobravanje vize koje ima za posljedicu odustajanje od putovanja, ni u kojem pogledu ne obavezuje Vitae Travel te se primjenjuju uvjeti otkaza putovanja. Vitae Travel otklanja svaku odgovornost za štetu koja bi proistekla iz nepoštivanja propisa pojedinih zemalja ili koje bi prouzročile nevaljale putne isprave. Odgovornost za prikupljanje valjane putne dokumente (vize, trazitne vize, zdravstvene potvrde, potvrde o cijepljenju, povratne karte ili bilo koje druge kombinacije) snosi putnik.

 

6. PUTNO OSIGURANJE

Sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu, djelatnici agencije dužni su putniku ponuditi „paket“ putnog osiguranja koji se sastoji od: dragovoljnog zdravstvenog osiguranja za vrijeme boravka u inozemstvu, osiguranje od posljedice + nesretnog slučaja, osiguranje prtljage te osiguranje od otkaza putovanja. Potpisom ugovora putnik potvrđuje da mu je ponuđen paket putnih osiguranja. U slučaju da putnik zahtijeva navedena osiguranja, ona se mogu izravno ugovoriti kod jednog od osiguravatelja ili kod Vitae Travel-a, pri čemu Vitae Travel sudjeluje samo kao posrednik. Potpisivanjem ovog ugovora smatra se da su putnicima ponuđena i preporučena osiguranja navedena u prethodnom stavku.

 

7. OSIGURANJE OD RIZIKA OTKAZA PUTOVANJA

Ukoliko putnik prilikom prijave za putovanje predviđa da bi zbog određenih situacija morao otkazati putovanje, preporučujemo uplatu police osiguranja od otkaza. Osiguranje od otkaza ne može se uplatiti naknadno nego samo kod prijave za putovanje. Osiguranje od otkaza vrijedi samo u sljedećim slučajevima, i to uz obaveznu pismenu potvrdu: vojni poziv, bolest, smrtni slučaj u užoj obitelji (ili po uvjetima koje daje osiguravajuća kuća). Ako osiguranik ne zadovoljava uvjete osiguravajuće kuće gdje je izvršena uplata osiguranje od otkaza puta, tada je Vitae Travel dužan korisniku vratiti uplaćeni iznos aranžmana prema točki 8. Ovog Ugovora. Ukoliko putnik nema ugovoreno osiguranje od otkaza , a mora otkazati putovanje i ima potvrdu o vojnom pozivu, bolesti ili smrtnom slučaju (ono što je u uvjetima osiguravajuće kuće), Vitae Travel zadržava pravo isplate prema pravilima navedenim u članku 8. ovog ugovora.
Uplatom police osiguranja od otkaza putnik sva svoja potraživanja prenosi na osiguravajuće društvo čiju policu osiguranje od otkaza posjeduje, a Vitae Travel se obvezuje putniku osigurati svu dokumentaciju potrebnu za ostvarivanje potraživanja putnika prema osiguravajućem društvu, a koja se odnosi na aranžman. Svi uvjeti otkaza navedeni su u polici osiguranja te svakom putniku preporučujemo da ih osobno pročita.

 

8. OTKAZIVANJE PUTOVANJA OD STRANE PUTNIKA

Ukoliko putnik otkaže uplaćeni aranžman, Vitae Travel kao organizator putovanja, od ukupne cijene aranžmana zadržava (ako u programu nije navedeno drugačije) :

do 30 dana prije polaska 10% cijene aranžmana, a najmanje 200,00 kn (26,54 €)
29-22 dana prije polaska 30% cijene aranžmana
21-15 dana prije polaska 40% cijene aranžmana
14-8 dana prije polaska 80% cijene aranžmana
7-0 dana prije polaska i nakon polaska 100% cijene aranžmana

Fiksni tečaj konverzije: 1 €= 7,53450 HRK

Navedeni troškovi primjenjuju se i na promjene datuma polaska ili smještajnog objekta kao i na sve druge bitne promjene. Vitae Travel zaračunava stvarne troškove zamjene ako putnik – nositelj ugovora otkaže putovanje, a nađe drugog korisnika iste rezervacije koji zadovoljava sve uvjete za korištenje navedenog aranžmana. Ukoliko 21 dan prije polaska na put putnik nije uplatio ostatak iznosa ili osigurao neospornu naplatu aranžmana, Vitae Travel smatra da je putnik odustao od rezervacije, bez mogućnosti isplate uplaćene akontacije za putovanje.

 

9. OTKAZIVANJE PUTOVANJA OD STRANE VITAE TRAVEL ILI PROMJENA PROGRAMA PUTOVANJA

Ako Vitae Travel prije početka putovanja značajnije izmijeni program, smještaj ili cijenu dužan je bez odgode o tome obavijestiti putnika u pisanom obliku. Putnik može u roku od 2 radna dana od primitka obavijestiti Vitae Travel prihvatiti izmijenjeni program ili ga odbiti. U slučaju odbitka ili oglušivanja na ponudu, Vitae Travel se obvezuje u roku od 7 radnih dana vratiti putniku uplaćeni dio cijene. U slučaju prihvata, zamjenski aranžman koji mu je Vitae Travel ponudio smatra se novim ugovorom o putovanju, s tim da se putnik odriče svih potraživanja prema Vitae Travel s bilo kojeg pravnog osnova koji bi proizlazio iz prvotnog ugovora. Ako Vitae Travel nakon početka putovanja nije pružio veći dio ugovorenih usluga ili ako ocijeni da neće biti u stanju osigurati ispunjenje većeg dijela ugovorenih usluga, Vitae Travel može na svoj teret, a uz suglasnost putnika izvršiti izmjene programa za nastavak putovanja te po potrebi obeštetiti putnika za razliku u cijenu između ugovorenih i stvarno pruženih usluga. Uz pismeni pristanak putnika Vitae Travel može neizvršeni dio usluge zamijeniti nekom drugom uslugom, pri čemu se putnik odriče prava na potraživanja od Vitae Travel-a za tako međusobno ugovoreni i izmijenjeni dio putovanja u odnosu na sklopljeni ugovor o putovanju. Ako Vitae Travel nije mogao na odgovarajući način izmijeniti program putovanja ili ako putnik iz opravdanih razloga ne prihvati izmjene, Vitae Travel će mu na svoj trošak omogućiti povratak do mjesta polaska ili nekog drugog mjesta, ako je putnik s time suglasan, te mu nadoknaditi eventualnu štetu koju je pritom pretrpio. Šteta se isplaćuje u visini dijela prigovora putnika. Vitae Travel će prigovor rješavati na način naveden u točki 10. ovog ugovora. Najveći iznos štete može biti iznos cijene ugovorenog aranžmana. Vitae Travel je ovlašten jednostranom izjavom potpuno ili djelomično raskinuti ugovor, bez obveze naknade štete putniku, ako nastupe vanjske izvanredne i nepredvidive okolnosti koje se nisu mogle spriječiti, izbjeći ili otkloniti, a koje bi da su postojale u vrijeme sklapanja ugovora o organiziranju putovanja bile opravdan razlog za Vitae Travel, da ne sklopi ugovor. U tom slučaju putniku ima pravo na isplatu uplaćenog iznosa u cijelosti odnosno razlike u cijeni između ugovorenih i pruženih usluga. Vitae Travel zadržava pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana prije početka putovanja, ukoliko je putovanje otkazao organizator putovanja za kojeg je Vitae Travel bio posrednik u prodaji navedenog aranžmana ili ukoliko se za određeno putovanje nije prijavio najmanji broj putnika potreban za realizaciju aranžmana naveden na svakom pojedinačnom programu putovanja ili iz nekog drugog valjanog razloga. Vitae Travel zadržava pravo promjene dana ili sata putovanja zbog promjene reda letenja ili zbog nastupanja nepredviđenih okolnosti, pravo promjene smjera putovanja ukoliko se promijene uvjeti za putovanje (promijenjen red letenja, sigurnosna situacija u određenoj zemlji, elementarne nepogode ili druge situacije na koje Vitae Travel ne može utjecati) i to bez naknade štete, a prema važećim propisima u domaćem i međunarodnom prometu. Vitae Travel ne preuzima odgovornost za promjene zbog nepredviđenih okolnosti i više sile u toku putovanja. U tom slučaju može osigurati usluge s obzirom na datu situaciju. Vitae Travel ne odgovara za eventualne pogreške u tisku programa u sklopu brošura / kataloga kao i za pogrešne unose podataka od strane operatera na službenim stranicama Vitae Travel-a (web-stranicama).

 

10. RJEŠAVANJE PRIGOVORA

Putnik ima pravo prigovora zbog neispunjene ugovorene usluge. Putnik je dužan uložiti pismeni prigovor Vitae Travel-u, i to u roku od 8 dana od dana završetka putovanja. Prigovor uloženi nakon proteka roka od 8 dana neće se uzeti u razmatranje. Naglašavamo da je u interesu putnika da nastupa u dobroj namjeri i iskaže volju za rješavanjem prigovora u tijeku putovanja te svoj pismeni prigovor uputi davatelju usluge na licu mjesta (recepciji, prijevozniku, ugostitelju ili putničkoj agenciji u odredištu) te od davatelja usluga zatraži pismenu potvrdu da je zaprimio prigovor. Svaki putnik – nositelj ugovora prigovor podnosi zasebno. Vitae Travel neće uzeti u razmatranje grupne prigovore. Vitae Travel je dužan donijeti pismeno rješenje na prigovor u roku od 14 dana po primitku prigovora i to na način na koji je prigovor zaprimljen (e-mailom, poštom ili osobnom dostavom na koju će biti odgovoreno pismenom pošiljkom s povratnicom). Ako je potrebno radi prikupljanja informacija i provjere navoda iz prigovora, Vitae Travel može odgoditi rok donošenja rješenja za još 14 dana, a o čemu je dužan, u pismenom obliku, obavijestiti putnika podnositelja prigovora. Vitae Travel će rješavati samo one prigovore za koje putnik dostavi dokaz da je uputio pismeni prigovor davatelju usluge na licu mjesta i da se uzrok nije mogao otkloniti na licu mjesta. Ukoliko je zbog krivnje Vitae Travel-a došlo do neispunjavanja programa ili dijela usluga, putnik ima pravo na naknadu u visine stvarne vrijednosti neiskorištenih usluga i ne može obuhvatiti već iskorištene usluge kao ni cjelokupni iznos aranžmana. U slučaju sklapanja ugovora po „Last minute ponudi“, putnik nema pravo prigovora na kvalitetu smještaja. Dok Vitae Travel ne donese rješenje, putnik se odriče posredovanja bilo koje druge osobe, sudske ustanove ili davanja informacija u medije.

 

11. ZDRAVSTVENI PROPISI

Putnik je dužan obavijestiti Vitae Travel o svim činjenicama u pogledu svog zdravlja, navika i sl., a koje bi mogle ugroziti odvijanje putovanja (ako iz zdravstvenih i drugih razloga traži određenu vrstu hrane, boluje od kronične bolesti, alergija i sl). U nekim programima navedena su posebna pravila za putovanje koje obuhvaćaju obavezno cijepljenje. Putnik je dužan obaviti obavezno cijepljenje kao i posjedovati potvrde i dokumente o tome. Preporučujemo uplatu police za zdravstveno osiguranje.

 

12. PRTLJAGA

Prijevoz prtljage do određene težine, koju određuje prijevoznik, je besplatan. Kod zrakoplovnog prijevoza, višak prtljage doplaćuje sam putnik prema važećim pravilima i cijenama prijevoznika. Djeca do 2. godine nemaju pravo na besplatan prijevoz prtljage. Vitae Travel ne preuzima odgovornost za izgubljenu ili oštećenu prtljagu. Prijave za izgubljenu prtljagu putnik upućuje prijevozniku ili hotelu. Kod zrakoplovnog prijevoza, za prtljagu je odgovorna isključivo zrakoplovna kompanija, i to na osnovi propisa koji vrijede u zračnom prometu. U slučaju gubitka prtljage putnik ispunjava obrazac PIR zrakoplovne kompanije koja je izvršila prijevoz te ga predaje predstavniku zrakoplovne kompanije, a jedan primjerak zadržava za sebe. Na osnovi ispunjenog obrasca, zrakoplovna kompanija mu isplaćuje odštetu po propisima koji vrijede u domaćem i međunarodnom putničkom zračnom prometu. U slučaju gubitka prtljage u hotelu, putnik zahtjev upućuje hotelu u kojem je prtljaga izgubljena. Preporučujemo uplatu police za osiguranje prtljage.

 

13. OSIGURANJE ZA SLUČAJ PLATNE NEMOGUĆNOSTI ILI STEČAJA ORGANIZATORA PUTOVANJA

U slučaju platne nemogućnosti ili stečaja organizatora putovanja, putnici zatečeni na putovanju trebaju na najbrži način kontaktirati osiguravatelja:

Agram EUROHERC osiguranje d.d.
Podružnica ČAKOVEC, Kralja Tomislava 30
40 000 Čakovec
Telefon: 040 492 999
Kontakt osoba: Kristina Marciuš

Broj police osiguranja:
804059675 osiguranje jamčevine za turistički paket aranžman
804059674 osiguranje turističke agencije od odgovornosti za paket-aražman

te navesti adresu ili broj telefona gdje ih predstavnik osiguranja može kontaktirati. Ovaj dokument vrijedi kao potvrda o osiguranju za slučaj stečaja ili platne nemogućnosti organizatora putovanja.

 

14. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Putnik osobne podatke daje dobrovoljno. Osobni podaci putnika potrebnu su u procesu realizacije ugovorenih aranžmana i koristit će se za daljnju komunikaciju. Vitae Travel se obvezuje da osobne podatke putnika neće iznijeti iz zemlje osim u svrhu realizacije ugovorenih aranžmana. Iznimka od davanja osobnih podataka trećim osobama odnosi se na ugovaranje polica putnog osiguranja, odnosno ukoliko putnik zaključi policu osiguranja, tada će se njegovi podaci proslijediti osiguravajućem društvu. Osobni podaci putnika čuvat će se u bazi podataka.

 

15. INFORMACIJE

Obavijesti koje putnik usmeno dobije na prijavnome mjestu ne obavezuju organizatora u većoj mjeri nego što su to obavijesti i informacije navedene u samom programu putovanja.

 

16. ZAVRŠNE ODREDBE

Ovi Opći uvjeti i uputstva o putovanju sastavni su dio svakog ugovora koji putnik sklapa s Vitae Travel. Ovaj dokument se nalazi u sjedištu putničke agencije Vitae Travel, te se s njim upoznava svaki putnik koji potpisuje ugovor o putovanju, te potpisom ugovora putnik prihvaća Opće uvijete putovanja kod Vitae Travel. Stranke se obvezuju da će moguće sporne slučajeve riješiti sporazumno. Ukoliko to nije moguće u slučaju spora nadležan je sud u Čakovcu.

VITAE TRAVEL j. d.o.o.
Josipa Marčeca 2c, 40305, Nedelišće
Mob: 091 574 06 44